Nominer kandidater til Kampenprisen 2021

4. august, 2021

Du kan være med å bestemme hvem som skal få Kampenprisen 2021

Kampenprisen skal stimulere til frivillig innsats og aktivitet på Kampen og være en oppmuntring til lokalt engasjement og ekstra innsats.    

Kampenprisen kan tildeles enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som over lengre tid har gjort en vesentlig innsats for Kampen.
Unntaksvis kan prisen tildeles en virksomhet, eller en person som i kraft av sin stilling, har gjort en vesentlig innsats, ut over det en kan forvente.

Forslag til kandidater skal meldes skriftlig til kampen.vel@gmail.com. Eller per brev til Kampen vel, Bøgata 21, 0654 Oslo.

Både enkeltpersoner, lag og foreninger, kulturinstitusjoner m.fl. kan sende inn forslag. Forslag må være styret i hende senest 20.08.2021

Kampenprisen deles ut lørdag.11.09.2020 på et av Kampen vels arrangementer.

Styret i Kampen vel