Jordal 2022

Oslo2022 innkalte til dialogmøte 11.06.2014, om Jordal som aktuell OL-arena. Fra vellet deltok Marit Bache og Bjørn Saugstad.
Oslo2022 hadde på forhånd foretatt en stedsanalyse, og skisser framlagt i møtet var basert på denne analysen. Planene bygger på dagens idrettspark med idretts- og aktivitetsanlegg. Du kan lese mer om planene og hva vellets representanter, naboer, idretten og kommunen var opptatt av i referatet fra møtet. Referatet finner du her. Kampen vel følger saken videre.

Kommuneplan for Oslo – Oslo mot 2030

Kommuneplan for Oslo – Oslo mot 2030 har vært ute til offentlig ettersyn.
Kampen vel og Kampen historielag har laget en felles høringsuttalelse til planutkastet. Vi har uttalt oss både om konsekvensene Kampen, og om generelle sider ved planen. Et hovedmoment er at vi krever at Kampen må reguleres til hensynsone bevaring. Du kan lese hele høringsuttalelsen her.